Maak aanspraak op subsidie voor werk- en praktijkleerplaatsen

  • Arbeidsmarkt

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden.

Maak aanspraak op subsidie voor werk- en praktijkleerplaatsen

Dankzij de regeling kunnen leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt en kunnen werkgevers beschikken over beter opgeleid personeel.

Voor het school-, studiejaar 2016-2017 kunt u aanvragen vanaf 2 juni 2017 tot uiterlijk 15 september 2017 17.00 uur.

Voor wie?

U kunt als werkgever in aanmerking komen voor subsidie wanneer u een leerplaats aanbiedt voor één van de onderstaande categorieën:

  • Vmbo: Een leerwerktraject in de basisberoepsgerichte leerweg
  • Mbo: Een beroepsbegeleidende leerweg
  • Hbo: Een duale of deeltijdopleiding die binnen de sectoren techniek of landbouw en natuurlijke omgeving valt
  • Promovendi: Een promotie onderzoek onder begeleiding van een universiteit of instituut van de KNAW of NWO
  • Technologisch ontwerpers in opleiding (toio): Een ontwerpopdracht onder begeleiding van een universiteit

Het bedrijf of de organisatie komt in aanmerking voor subsidie voor de weken of maanden waarin de leerling deelnemer of student in het school-, studiejaar binnen het bedrijf of de organisatie is begeleid. De werkgever hoeft geen volledig school-, studiejaar begeleiding te geven om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen. Deze tegemoetkoming in de begeleidingskosten geldt ook als een deelnemer voor de gestelde einddatum van de praktijk- of werkleerplaats stopt. Weken in eerdere school- studiejaren komen niet meer in aanmerking voor subsidie.

Een subsidieaanvraag kan na afloop van de begeleiding in het betreffende studiejaar worden ingediend. Meer informatie over aanvragen vindt u op mijnrvo.

Doel

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). De subsidieregeling richt zich vooral op:

  • kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem is;
  • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel
  • wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

Aanvragen

Voor het school-, studiejaar 2016/2017 kunt u subsidie aanvragen vanaf 2 juni 2017 tot uiterlijk 15 september 2017 17.00 uur.

Een subsidieaanvraag dient u in na afloop van de begeleiding in het betreffende school-, studiejaar. Voor de aanvraag gebruikt u gegevens die al in uw bezit zijn zoals de (praktijkleer)overeenkomst. Wacht niet tot het laatste moment met de aanvraag, maar doe dit zo snel mogelijk na afronding van de begeleiding.
Meer informatie over aanvragen en over beslissing & uitbetaling van aanvragen vindt u op mijnrvo.

NB: Gebruik bij het aanvragen op mijnrvo de nieuwe csv-bestanden voor vmbo en mbo. Deze staan op mijnrvo. De oude bestanden die u mogelijk nog op uw computer heeft staan werken niet meer.

Budget en verdeling subsidiebedrag

Tot 2019 stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) jaarlijks € 196,5 miljoen subsidie beschikbaar. De verdeling van het budget over de 4 onderwijscategorieën is als volgt:

CategorieBedrag
vmbo € 1,4 miljoen
mbo € 188,9 miljoen
hbo € 3,4 miljoen
promovendi/toio's € 2,8 miljoen

Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. De regeling werkt niet volgens het principe ‘wie het eerst komt die het eerst maalt’. Alle tijdig ingediende aanvragen worden in behandeling genomen. Bij een overschrijding van het beschikbare subsidiebudget per onderwijscategorie wordt het budget evenredig over de ingediende aanvragen in die categorie verdeeld.

Wetgeving

De subsidieregeling is op 5 november 2013 gepubliceerd in de Staatscourant.

Raadpleeg de geldende wetteksten over deze regeling op overheid.nl. Als onderwijswetgeving geldt voor vmbo de WVO (Wet op het voortgezet onderwijs), voor mbo de WEB (Wet educatie en beroepsonderwijs) en voor hbo/promovendi en toio's de WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek). U vindt geldende wetgeving op overheid.nl.

Uitvoering en controle

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de regeling uit en heeft als doel om de aanvraag zo eenvoudig mogelijk te maken voor de werkgever.

RVO.nl controleert of de werkgever aan alle voorwaarden voldoet. Zie Administratie en controle voor meer informatie.

Online seminar

Wilt u snel meer weten over de Subsidieregeling praktijkleren? Bekijk dan het online seminar via uw pc of tablet. In 30 minuten bent u op de hoogte.

Meer informatie over Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO):

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!