Premiekorting voor werknemers van 50 jaar of ouder

 • Arbeidsmarkt

Voor werknemers van 50 jaar of ouder is het soms mogelijk om premiekorting te krijgen. Industry Services International (I.S.I.) legt uit hoe dit te werk gaat.

Premiekorting voor werknemers van 50 jaar of ouder

De premiekorting in dienst nemen oudere werknemers geldt voor werknemers van 50 jaar of ouder die direct voor indiensttreding recht hadden op 1  van de volgende uitkeringen:

 • werkloosheidsuitkering (WW, IOW, wachtgeld)
  Hieronder valt ook een uitkering waarmee UWV de verplichting van een betalingsonmachtige werkgever overneemt
 • arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, Wet Wajong, Waz, Wamil)
 • nabestaandenuitkering (Anw)
  Voor de werknemer die recht had op een Anw-uitkering, gelden als extra eisen dat hij voor indiensttreding ten minste 2 jaar recht had op de nabestaandenuitkering en dat hij in die periode geen arbeidsinkomen had.
 • inkomensondersteuning Wet Wajong
 • bijstandsuitkering (Wwb, IOAW, IOAZ)
 • uitkeringen op grond van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers

Neemt u in 2013 zo'n werknemer in dienst, dan hebt u bij een dienstverband van ten minste 36 uur per week recht op een premiekorting van € 6.800 per jaar. Bij een dienstverband van minder dan 36 uur per week wordt de korting evenredig minder. De premiekorting kan ook nooit meer zijn dan het bedrag aan premies dat u betaalt.

U kunt de premiekorting toepassen zolang de dienstbetrekking bestaat, maar maximaal 3 jaar en uiterlijk totdat uw werknemer 65 jaar wordt. Voor de premiekorting in dienst nemen oudere werknemers maakt het niet uit of de werknemer een tijdelijk of een vast contract heeft. En ook de hoogte van de uitkering die de werknemer had voordat hij bij u in dienst kwam, is niet van belang: het mag ook een gedeeltelijke uitkering zijn.

Verklaring aanvragen

Wilt u de premiekorting in dienst nemen oudere werknemers toepassen, dan moet u kunnen bewijzen dat de werknemer voor zijn indiensttreding 1 van de bovengenoemde uitkeringen kreeg. De werknemer kan een verklaring bij zijn uitkerende instantie aanvragen waarin staat dat hij recht had op een uitkering voor hij bij u in dienst trad. Als uw werknemer u machtigt, kunt u die verklaring ook zelf aanvragen. Bewaar de verklaring bij uw loonadministratie.

Informatie over de procedure voor het aanvragen van zo'n verklaring vindt u op http://www.uwv.nl/, http://www.abp.nl/ of http://www.svb.nl/. Als uw werknemer recht had op een uitkering van een gemeente, kunt u het best contact opnemen met die gemeente.

Krijgt uw werknemer een uitkering van een andere organisatie dan UWV? Dan moet hij contact opnemen met de organisatie die de uitkering betaalt. 

Regeling Individuele Loonkostensubsidie SDW

Doel

Bevorderen dat werkzoekenden met een WWB, IOAW, IOAZ of WIJ uitkering, aangenomen worden in een regulier dienstverband zodat de uitkering kan worden beëindigd.

Doelgroep

Werkzoekenden met een volledige of een gedeeltelijke WWB, IOAW, IOAZ of WIJ uitkering.
Deze werkzoekenden hebben:

 1. Geen betaald dienstverband of,
 2. Een dienstverband met een inkomen lager dan de geldende uitkeringsnorm, zodat er nog steeds recht is op een aanvullende WWB, IOAW, IOAZ of WIJ uitkering.

Wie heeft recht op de subsidie?

De werkgever die:

 1. Een werkzoekende uit de doelgroep een dienstverband aanbiedt voor minimaal 6 maanden met een werktijd van minimaal 12 uur per week, of,
 2. Een werkzoekende uit de doelgroep die reeds in deeltijd voor hem werkzaam is een uitbreiding van het dienstverband aanbiedt waardoor deze een salaris ontvangt minimaal ter hoogte van het bedrag waardoor hij geen aanspraak meer maakt op een uitkering WWB, IOAW, IOAZ of WIJ.

Hoogte en duur van de subsidie

De subsidie bedraagt voor een werkzoekende van 23 jaar of ouder maximaal € 3,- per uur dienstverband gedurende maximaal 1 jaar.
Het maximale subsidiebedrag is € 6.240,-

Als er sprake is van een uitbreiding van een bestaand dienstverband wordt de subsidie verstrekt over het aantal uren waarmee het contract is uitgebreid.

Voor jongeren gelden de volgende maximale subsidiebedragen:
18 jaar € 1,30 per uur maximaal € 2.704,-
19 jaar € 1,50 per uur maximaal € 3.120,-
20 jaar € 1,80 per uur maximaal € 3.744,-
21 jaar € 2,00 per uur maximaal € 4.160,-
22 jaar € 2,50 per uur maximaal € 5.200,-

Aanvragen van de subsidie

De subsidie moet worden aangevraagd door middel van het aanvraagformulier.
Het volledig ingevulde aanvraagformulier moet vóór de aanvang van het dienstverband of vóór de aanvang van de uitbreiding zijn ingediend bij de Sociale Dienst van je eigen gemeente.

Uw voordeel van bovenstaande subsidieregelingen

Industry Services International (I.S.I) bv houdt bij haar bemiddeling van kandidaten rekening met deze voorzieningen, waardoor in sommige gevallen de werving- en selectiekosten volledig gedekt zijn. Dit betekent dat het uitbesteden van uw personeelsvragen aan Industry Services International (I.S.I) bv niet alleen tijd maar ook geld kan besparen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs, email: isi@zeelandnet.nl of 0118-6179985

Meer informatie over ISI:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!