Rode diesel verdwijnt vanaf 1 januari 2013

  • Agrofood & Biobased

Het antwoord op veelgestelde vragen:

Oliehandel en Gewasbescherming Van den Hemel uit Groede geeft u antwoord op veelgestelde vragen over de afschaffing van Rode Diesel.

Geldt de accijnsheffing over de voorraad ook voor brandstof in de brandstoftank die direct verbonden is met een motor?

Is de brandstoftank direct verbonden met het brandstofsysteem van een verbrandingsmotor of verwarming? Dan geldt de accijnsheffing niet voor deze voorraad.

Geldt de accijnsheffing over de voorraad ook voor brandstof in een tankauto?

Ja. Een tankauto die op het terrein van een bedrijf staat, is een opslagplaats. Is de tankauto onderweg naar een opslagplaats? Dan telt de voorraad in de tankauto mee bij de vooraad van die opslagplaats.

Mag u rode diesel na 1 januari 2013 verkopen?

Ja. U mag rode diesel verkopen en leveren tot 1 juli 2013.
Uw afnemers moeten er wel rekening mee houden dat zij met ingang van 1 juli 2013 geen rode diesel mogen hebben en gebruiken (met uitzondering van brandstof voor schepen, andere dan pleziervaartuigen.) Ook na 1 januari 2013 mag niemand rode diesel hebben of gebruiken in brandsto?anks van motorrijtuigen op de weg en pleziervaartuigen.

Mogen er tot 1 juli 2013 nog sporen van de herkennings middelen Solvent Yellow 124 en rode kleurstof in de brand stoftanks van tractoren en zelfrijdende werktuigen zitten?

Ja, dit mag tot 1 juli 2013. Daarna niet meer.

U zet een zelfrijdende bietenrooier en aardappelrooier eind 2012 met een volle brandstoftank rode diesel weg vanwege condensvorming. Begin september 2013 werkt u pas weer met deze machines. Mag u deze rode diesel nog gebruiken?

Nee. Met ingang van 1 juli 2013 mogen er geen sporen van de herkenningsmiddelen (Solvent Yellow 124 en rode kleurstof) meer in de brandstoftanks van deze voertuigen zitten.

Moet u in aggregaten voor het opwekken van elektriciteit ook blanke diesel gaan gebruiken?

Ja. Het gebruik van rode diesel is alleen nog toegestaan voor gebruik als brandstof voor schepen, andere dan pleziervaartuigen.

Mag een loonwerker rode diesel uit België mee terug nemen in de brandsto?ank van zijn werktuig/ tractor? Zo ja, is dit gelimiteerd?

Als u in België rode diesel mag tanken in de brandstoftank van een werktuig/tractor en u brengt dit werktuig of deze tractor vervolgens naar Nederland, dan heffen wij geen accijns over die brandstof. Voorwaarde is dat de rode diesel in het normale brandstof reservoir van een werktuig/tractor zit. Als wij u controleren, moet u aantonen dat de rode diesel in België is getankt.

Mogen Belgische loonbedrijven die in Nederland werken rode diesel in mobiele tanks de grens overbrengen en hun machines in Nederland hiermee aftanken?

Nee.

Sommige beroepsvaartuigen (zoals veerponten en rond vaartboten) worden ‘over land’ bevoorraad. De ‘landhandelaar’ levert vanaf 2013 blanke diesel. Wie kan de accijns terugvragen?

Voor blanke diesel kunt u geen verzoek om teruggaaf indienen. Wilt u gebruikmaken van de accijnsvrijstelling voor vaartuigen die voor commerciële doeleinden worden gebruikt? Dan moet u rode diesel gebruiken. Als de rode diesel inclusief accijns gebunkerd wordt, is teruggaaf
mogelijk. De leverancier van de rode diesel moet verzoeken om de teruggaaf.

Een tankauto laadt in 2013 bij een accijnsgoederenplaats rode diesel. De brandstof wordt gelost bij bijvoorbeeld een veerpont, maar de tankauto kan niet zijn gehele tankinhoud lossen. Wat moet er gebeuren met deze restlading?

Als u de rode diesel uitslaat uit de accijnsgoederenplaats met toepassing van de vrijstelling, dan is het gebruik van een bunkerverklaring verplicht. Indien u een deel van de lading niet kan a?everen aan de vrijstellingsbestemming (de veerboot), kunt u op dit deel de vrijstelling niet toepassen. Dit deel van de lading kunt u weer inslaan in de accijnsgoederenplaats. Per saldo is over dit deel dan geen accijns verschuldigd.

Als u de rode diesel uitslaat met betaling van accijns, kan degene die levert aan de veerpont, teruggaaf vragen. Er kan alleen teruggaaf worden gevraagd voor de rode diesel waarvoor bunkervrijstelling geldt. Voor de restlading kan alleen teruggaaf worden gevraagd als die restlading wordt afgeleverd aan schepen (bunkervrijstelling). In afwachting van die a?evering mag de restlading in de ladingtank van de tankwagen blijven zitten.

Er zijn woonboten die per bunkerboot bevoorraad worden met rode diesel voor de verwarming. Deze boten zijn niet benaderbaar met een tankwagen. De bunkerboot vervoert alleen maar rode diesel voor de beroepsscheepvaart. Hoe gaat de Douane met dit soort situaties om?

Met ingang van 1 januari 2013 mogen woonboten alleen nog blanke diesel gebruiken. De woonboten zullen dus moeten worden bevoorraad met blanke diesel.

Kan de ‘natte aannemerij’ (o.a. zandzuigers, vaste kranen op pontons voor het maken van beschoeiingen, maaiboten en baggerschepen) de bunkervrijstelling blijven toepassen?

Ja. Dit wijzigt niet.

Een landbouwer heeft een voorraadtank waarin nog rode diesel zit. In maart 2013 laat hij de tank bijvullen met blanke diesel. Over de rode diesel die op 1 januari 2013 nog in de tank zat, heeft hij begin januari 2013 accijns bijbetaald (heffinng over de voorraad). De diesel bevat echter nog steeds herkenningsmiddelen. Wat gebeurt er als de landbouwer in 2013 zijn personenauto met deze diesel vult en hij wordt gecontroleerd?

U mag geen rode diesel in brandstoftanks van motorrijtuigen op de weg en pleziervaartuigen hebben of tanken. Ook niet als dit gemengd is met blanke diesel of als u op die rode diesel het tarief van blanke diesel hebt (bij)betaald. Pas als de opslagtank geen resten van herkenningsmiddelen meer bevat, kunt u vanuit die tank de brandstoftank van uw personenauto vullen.

Mag u na 1 januari 2013 met rode diesel blijven rijden op uw eigen terrein?

Nee.

Varende monumenten mogen nu nog rode diesel tanken. Wat gaat hiermee gebeuren?

Met ingang van 1 januari 2013 mag rode diesel uitsluitend worden gebruikt als brandstof voor de aandrijving van schepen, niet zijnde pleziervaartuigen. Dit gebruik is en blijft vrijgesteld van accijns (bunkervrijstelling). Deze vrijstelling geldt niet voor varende monumenten. Voor deze schepen is in het verleden goedgekeurd dat zij laagbelaste gasolie (rode diesel) kunnen innemen, waarvan de accijns (het lage tarief) is voldaan. Het tariefonderscheid tussen
hoogbelaste en laagbelaste halfzware olie en gasolie vervalt per 1 januari 2013. U moet voor varende monumenten per 1 januari.

Veel vergunninghouders van een accijnsgoederenplaats hebben investeringen gedaan om brandstof te mogen kleuren. Nu is deze voorziening/investering waardeloos. Hoe worden deze bedrijven gecompenseerd?

Deze bedrijven worden niet gecompenseerd. Voor de bunkering van schepen, andere dan pleziervaartuigen blijft de verplichting gelden om deze brandstof te voorzien van herkenningsmiddelen.

Gaat voor petroleum ook het hoge accijnstarief gelden?

Ja, want petroleum is een halfzware olie.

Als voor petroleum ook het hoge accijnstarief gaat gelden, zit er dan in hoogbelaste petroleum ook geen Solvent Yellow 124 herkenningsmiddel meer?
Is er dan geen gevaar voor misbruik van kerosine?

Met ingang van 1 januari 2013 is er voor halfzware olie en gasolie nog maar één tarief. De term hoogbelaste petroleum wordt dan niet meer gebruikt. Als brandstof voor luchtvaartuigen wordt kerosine gebruikt, ook een halfzware olie. De brandstof voor luchtvaartuigen wordt niet voorzien van herkenningsmiddelen. Deze regeling verandert niet per 1 januari 2013.

Mogen bedrijven die nu gebruik maken van rode diesel voor hun machines en werktuigen na 1 januari 2013 zelf herkenningsmiddelen (Solvent Yellow 124 en rode kleurstof) toevoegen aan blanke diesel voor interne controle op het gebruik van die diesel?

Nee. Het mengen van blanke diesel met de Euromarker en de rode kleurstof buiten een accijnsgoederenplaats is verboden. Dat is nu al het geval en dat blij? ook zo.

In 2012 bestaat er voor grootverbruik van rode diesel en LPG nog een accijnsteruggaaf. Hoe is dit geregeld in 2013? Hoe gaat dit met een product dat in 2012 gekocht is? Telt dit nog mee voor het ‘grootverbruik’ en de teruggaaf voor 2012?

De teruggaafregeling voor grootverbruikers vervalt per 1 januari 2013. U kunt nog tot 1 april 2013 verzoeken om teruggaaf voor rode diesel en LPG die u hebt ontvangen vóór 1 januari 2013.

Wordt de accijns op LPG ook verhoogd? Zo ja, met hoeveel? Is de accijnsheffing over de voorraad ook van toepassing op deze accijnsverhoging?

De accijns op LPG wordt verhoogd in vier jaarlijkse stappen (per 1 januari 2012, 2013, 2014 en 2015) met € 12,50 per 1.000 kg. Het accijnstarief voor LPG bedraagt per 1 januari 2013 € 180,04 per 1.000 kg. De accijnsheffing over de voorraad is op deze accijnsverhoging niet van toepassing.

Wordt op 1 januari 2013 de accijns van benzine, halfzware olie, gasolie en zware stookolie weer verhoogd (in?atie correctie)? Is de accijnsheffing over de voorraad ook van toepassing op deze accijnsverhoging?

Per 1 januari 2013 worden de accijnstarieven van benzine, half - zware olie, gasolie en zware stookolie verhoogd. De accijnsheffing over de voorraad is op deze accijnsverhoging niet van toepassing.

Wat gebeurt er, als u de voorraad niet opgeeft en wij u controleren?

Als u aangifte moet doen van de voorraad rode diesel maar dit niet doet, krijgt u een naheffingsaanslag voor de verschuldigde accijns. Wij kunnen u ook een boete opleggen.

De voorraad rode diesel op 1 januari 2013 is bijvoorbeeld 4.000 liter. Moet u dan bijbetalen over 2620 liter (4.000 – 1.380)?

Nee. U moet bijbetalen over de volledige voorraad van 4.000 liter.

Als u na 31 december 2012 een verzoek om teruggaaf indient voor rode diesel, tegen welk accijnstarief wordt dan teruggaaf verleend?

De teruggaaf wordt altijd verleend tegen het op 31 december 2012 geldende tarief van rode diesel, tenzij u aantoont dat voor die rode diesel de accijns is voldaan naar het accijnstarief dat van toepassing is met ingang van 1 januari 2013.

In een opslagtank met een capaciteit van 4.500 liter zit op 31 december 2012 een voorraad van 4.000 liter rode diesel. Moet u dan aangifte doen van deze voorraad?

Als u eindgebruiker bent, hoeft u geen aangifte en bijbetaling te doen.
Bent u geen eindgebruiker? Dan moet u wel aangifte doen en de accijns betalen. ]

Voor meer informatie over de veranderingen in de wetgeving kunt u terecht bij Oliehandel en Gewasbescherming Van den Hemel in Groede.

Meer informatie over HEMEL B.V., VAN DEN:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!