Aanleg frontmuur Nieuwe Sluis in Terneuzen van start

  • Regionale ontwikkeling

Aannemerscombinatie Sassevaart begint binnenkort met de voorbereidingen voor de aanleg van een waterkerende muur voor de nieuwe sluis van Terneuzen. De zogenaamde Frontmuur Noordwest komt in de West Buitenhaven voor de Westsluis en moet eind dit jaar klaar zijn.

Aanleg frontmuur Nieuwe Sluis in Terneuzen van start

Dankzij de muur kan ook tijdens het stormseizoen veilig worden voortgewerkt aan de nieuwe Sluis.

Primaire waterkering

Het sluizencomplex in zijn geheel is een onderdeel van de primaire waterkering. Dit betekent dat het complex het achterland beschermt tegen het water van de Westerschelde. Het is belangrijk dat deze waterkering te allen tijde in stand blijft, zeker tijdens het stormseizoen van oktober tot april.

In verband met de hoogwaterveiligheid en om de komende paar jaar te kunnen voortwerken worden een combiwand en een damwand geplaatst die zullen functioneren als tijdelijke primaire waterkering; dit is de Frontmuur Noordwest. In de eindsituatie is deze damwand een onderdeel van de Nieuwe Sluis en de primaire waterkering.

De Frontmuur Noordwest wordt de komende jaren een belangrijk onderdeel van het sluizencomplex; niet alleen als waterkering, maar ook voor het verkeer. In een later stadium komt namelijk de route voor het doorgaande weg- en fietsverkeer over het sluizencomplex langs de Frontmuur te liggen. Het verkeer rijdt dan tussen de damwand en de bouwput door. De muur komt parallel met de huidige doorgaande route voor het wegverkeer te staan, vanaf de bushalte midden op het sluizencomplex tot aan de Westsluis.

Heiplateau

Om de waterkerende muur te kunnen aanleggen moet aan de oostzijde van de Westsluis een tijdelijk heiplateau komen. Begin februari hebben duikinspecties plaatsgevonden om de oeverbescherming te inspecteren. Destijds is de aanleg van het heiplateau vanaf het water en de aanleg van een werkweg op het land van start gegaan. De werkzaamheden in de West Buitenhaven, ten oosten van de Westsluis, leveren geen hinder op voor de scheepvaart of voor het wegverkeer. Alleen de wandelroute moet in het voorjaar aangepast worden. Voor het plaatsen van de Frontmuur zijn later dit jaar heiwerkzaamheden nodig. Sassevaart gebruikt hiervoor bestaande en bewezen bouwtechnieken die zo min mogelijk trillingen veroorzaken, geen grondwater onttrekken aan de omgeving en weinig werkruimte innemen.

Sassevaart start tevens met het saneren van asbest en het slopen van gebouwen aan de Schependijk. Ook op de Zeevaartweg vinden binnenkort sloopwerkzaamheden plaats. Op de Schependijk worden enkele woningen, de bedrijven Navimar en Multraship en het kantoor van Sassevaart pas later gesloopt. De gebouwen blijven bereikbaar. Op de Zeevaartweg zijn de meeste gebouwen al afgebroken op de funderingen na. Binnenkort worden dus ook die verwijderd.

Circulair ondernemen

Het vrijgekomen materiaal van de sloopwerkzaamheden wordt zoveel mogelijk hergebruikt. Het geschikte slooppuin van de gebouwen, de funderingen en de bestrating breekt de aannemer op locatie om het te gebruiken als fundering voor de wegen en de bouwwegen. De gebouwen aan de Schependijk worden verwerkt in de plaatselijke (bouw)wegen.

De funderingen en de bestrating aan de Zeevaartweg dienen als basis voor de (bouw)wegen rond de Nieuwe Sluis. Hierdoor ontziet Sassevaart niet alleen het wegverkeer met de afvoer van het slooppuin, maar ook met de aanvoer voor de wegfunderingen. Al het andere vrijkomende materiaal wordt gescheiden in containers en vervolgens afgevoerd naar erkende afvalverwerkers.

Bescherming van omgeving en milieu

De hinder voor omwonenden is beperkt. De sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd binnen de wettelijke normen van geluidshinder. Om er zeker van te zijn dat dit ook gebeurt, voert Sassevaart regelmatig geluidsmetingen uit aan de Stationsweg met een mobiele meter. Ook voldoet Sassevaart bij de asbestsanering aan de strenge voorschriften ter bescherming van de omgeving en het milieu.

Sluizencomplex Terneuzen

Het sluizencomplex bij Terneuzen is de toegangspoort naar de havens van Terneuzen en Gent en zorgt voor een scheepvaartverbinding tussen Nederland, België en Frankrijk. Schepen komen vanaf de Westerschelde via het sluizencomplex op het Kanaal van Gent naar Terneuzen of andersom. De Nieuwe Sluis komt in het huidige sluizencomplex, tussen de Westsluis en de Oostsluis. De huidige Middensluis verliest dan zijn functie. De Nieuwe Sluis wordt breder, dieper en langer dan de huidige sluizen.

De Nieuwe Sluis in Terneuzen is een onderdeel van de vaarroute van Rotterdam naar Parijs. Eén van de projecten verderop de vaarroute is de Seine-Scheldeverbinding. Dit project wil zeven Europese havens met elkaar verbinden via bestaande te verbeteren waterwegen en een nog te graven kanaal: Rotterdam in Nederland; Antwerpen, Gent en Zeebrugge in België, en Le Havre, Rouen en Duinkerke in Frankrijk. De nieuwe verbinding biedt economische perspectieven voor Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen en de hele Schelde- en Rijndelta in Nederland en Duitsland. De industriële regio’s van de Seine worden door dit project bereikbaar voor binnenschepen tot 4.400 ton.

Bron: Portaal van Vlaanderen

Meer informatie over Portaal van Vlaanderen:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!