Aanpak werkgelegenheid in de voedingsmiddelenbranche

  • Agrofood & Biobased

In de voedingsmiddelenbranche in de regio Noordoost-Brabant is er momenteel een tekort aan kwalitatief goed geschoold personeel, wat een probleem vormt voor de bedrijven in deze branche. Maar ook de aanverwante sectoren hebben met ditzelfde probleem te maken. Naar verwachting zal dit probleem in de toekomst alleen maar groter worden, omdat de komende jaren veel oudere werknemers uitstromen en er weinig tot geen jongeren instromen. Food & Feed Noordoost-Brabant wil samen met bedrijven uit de regio gaan werken aan dit probleem.

Aanpak werkgelegenheid in de voedingsmiddelenbranche

Food & Feed Noordoost-Brabant

Food & Feed Noordoost-Brabant is een netwerk van en voor bedrijven uit de voedingsmiddelen- en diervoederindustrie in de regio Noordoost-Brabant. Samen met onderwijsinstellingen, overheden en uitzendbureaus spant de stichting zich in voor behoud en de werving van personeel door middel van o.a. imagoverbetering, onderlinge kennisdeling en opleiden en scholing. 

Project

Stichting Food & Feed wil 1 aspect van de problemen met betrekking tot de werkgelegenheid in de voedingsmiddelenbranche en aanverwante sectoren gaan aanpakken. De opleiding procestechniek van ROC de Leijgraaf heeft de afgelopen jaren geen tot een beperkte instroom gehad van nieuwe leerlingen. Dit komt mede doordat jongeren de voedingsmiddelenbranche niet interessant vinden. Stichting Food & Feed wil samen met het ROC en de bedrijven in de sector ervoor gaan zorgen dat meer jongeren geïnteresseerd raken in de voedingsmiddelenbranche en aanverwante sectoren. Enkele activiteiten die hieraan kunnen bijdragen zijn het aanbieden van baangarantie aan jongeren, het vergoeden van de studiekosten, afstemmen van de opleiding op de wensen vanuit de sector, aanbieden van stages binnen bedrijven etc. Doel van deze activiteiten is om jongeren te enthousiasmeren voor de procestechniek in de voedingsmiddelenindustrie, zodat meer jongeren instromen binnen deze opleiding en een baan vinden in de sector. Voor een dergelijk project kan subsidie worden aangevraagd via een Innovatie Prestatie Contract (IPC). 

Innovatie Prestatie Contracten (IPC)

Binnen de IPC-regeling is subsidie beschikbaar voor een consortium van minimaal 10 en maximaal 20 MKB-ondernemingen dat zich richt op de ontwikkeling van nieuwe diensten rondom een vooraf gedefinieerd overkoepelend thema.

Binnen een dergelijk project wordt 40% van de projectkosten gesubsidieerd tot een maximum van € 25.000 per deelnemend bedrijf.  Naast de innovatie(s) zelf is dit project voor ondernemingen uiteraard een unieke kans om het eigen netwerk te versterken!
 
Onder een MKB-onderneming wordt verstaan: een onderneming met minder dan 250 medewerkers, waarvan de jaaromzet niet meer dan 50 miljoen euro bedraagt en waarvan het balanstotaal niet meer dan 43 miljoen euro bedraagt.
 
Deelnemers dienen samen te werken aan een project onder leiding van de penvoerder. Daarnaast dienen de deelnemers individuele activiteiten uit te voeren die bijdragen aan het oplossen van het gezamenlijk probleem:  en aanverwante sectoren. Hiervoor dient een individueel plan opgesteld te worden.

De deadline voor het indienen van de aanvraag is op 13 september 2012.

Interesse?

Graag vernemen wij of u geïnteresseerd bent in een deelname binnen het project. Voor partijen die geïnteresseerd zijn in het verkennen van de mogelijkheden voor een gezamenlijk innovatieproject rondom het bovengenoemde onderwerp willen we een workshop organiseren waarin wij het IPC subsidieprogramma nader toelichten. Naast het opdoen van nieuwe en interessante contacten is een belangrijk doel van deze bijeenkomst het bepalen van de individuele activiteiten van de deelnemers die kunnen bijdragen aan de gemeenschappelijke doelstelling.
 
De bijeenkomst zal worden gehouden worden in de regio en zal plaatsvinden op de volgende datum:

  • 16 augustus, 15:00 - 18:30 uur

Indien u wilt deelnemen aan deze bijeenkomst, dan dient u dat uiterlijk 14 augustus 2012 kenbaar te maken.
 
Wanneer u na deze bijeenkomst wilt deelnemen aan het project, dan dient u voor 3 september 2012 uw individuele plan klaar te hebben.

Planning:    

Datum

         

Actie

14 augustus           Doorgeven interesse deelname
16 augustus           Informatiebijeenkomst
3 september           Aanleveren individueel plan
13 september           Indiening aanvraag

Onze vraag aan u is:

  • Bent u geïnteresseerd in het samen met ongeveer 15 andere bedrijven opzetten van een innovatieproject rondom het bovengenoemde onderwerp?
  • Bent u in de gelegenheid om op een van de genoemde datum onze workshop bij te wonen?

Indien u interesse heeft dan vragen wij u om voor 14 augustus 2012 contact op te nemen met ondergetekende op telefoonnummer 06-14742144 of per e-mail josvanasten@food-feed.nl.

Alvast bedankt voor uw reactie.

Meer informatie over Food & Feed Noordoost-Brabant:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!