Bedrijventerreinen Renkum worden geherstructureerd

  • Regionale ontwikkeling

Gemeente Renkum doet beroep op het Provinciale Herstructureringprogramma Bedrijventerreinen 2009-2013 van de Provincie Gelderland

Bedrijventerreinen Renkum worden geherstructureerd

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum vraagt de gemeenteraad twee miljoen euro beschikbaar te stellen voor de herstructurering en revitalisering van de bedrijventerreinen Klingelbeekseweg, Veentjesbrug, Cardanuslaan en Schaapsdrift. Het collegebesluit is een uitwerking van het raadsbesluit waarin voor deze locaties gebiedsvisies zijn vastgesteld. In het Coalitieakkoord voor de raadsperiode 2010-2014 is de ambitie uitgesproken om de kwaliteit en de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen te verbeteren.

Provinciale Herstructureringprogramma Bedrijventerreinen

De provincie Gelderland heeft voor het Provinciale Herstructureringprogramma Bedrijventerreinen 2009-2013 (PHP) geld gereserveerd. Hierop doet Renkum nu een beroep. De subsidieaanvraag moet voor 1 november bij de provincie zijn ingediend. Dat is de reden waarom het college nu al een besluit heeft genomen. Wel zal de raad het indienen van de subsidieaanvraag nog moeten bekrachtigen. Als de subsidie wordt toegekend, dan is in totaal maximaal 4 miljoen euro voor de herstructurering van de vier terreinen beschikbaar. Zonder subsidie is de uitvoering in financieel opzicht niet haalbaar.

Klingelbeekseweg als ‘werklandschap’

De zwaarste opgave, maar tegelijkertijd ook de grootste kans, is de locatie Klingelbeeksweg. Deze locatie leent zich er bij uitstek voor om te worden heringericht als zogenaamd ‘werklandschap’. In een werklandschap worden de functies wonen en werken gemengd, waarbij het accent ligt op werken. Een deel van de locatie komt beschikbaar voor woningbouw, en deel voor wonen in combinatie met werken en in het noordelijke deel ligt het accent op werken.

Ontwikkeling Klingelbeekseweg

De gemeente gaat de locatie Klingelbeekseweg niet zelf ontwikkelen. Konder Wessels Projecten (KWP) is verantwoordelijk voor de ontwikkeling. KWP zoekt daarbij samenwerking met de eigenaren in het plangebied. De overige eigenaren komen in gezamenlijkheid tot herontwikkeling van hun percelen en KWP is daarbij de faciliterende en ondersteunende partij en brengt daarnaast kennis en kunde in op het gebied van locatieontwikkeling.

Verplaatsing bedrijven

In de lijn van de gebiedsvisie moet voor de bedrijven Jansen Recycling en Bouwman een andere oplossing worden gevonden. Met deze bedrijven zijn eerder al gesprekken gevoerd als opmaat naar onderhandelingen over verplaatsing. Hierover wordt de komende tijd verder gepraat. De gemeente wil deze locaties aankopen om die vervolgens bij de planontwikkeling te kunnen betrekken. Deze aankoop is nodig omdat de kosten voor de verwerving en het bouwrijp maken van de grond veel hoger zijn dan dat de grond vervolgens in de verkoop oplevert. Om deze zogenaamde onrendabele top weg te werken wordt de subsidie gebruikt.

Andere bedrijfsterreinen

Ook op Veentjesbrug, Cardanuslaan en Schaapsdrift worden maatregelen getroffen, maar die maatregelen zijn van een andere orde dan die op de Klingelbeekseweg. Op deze locaties geldt – globaal gesproken – dat ervoor wordt gezorgd dat de uitstraling van deze locaties wordt verbeterd.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!