Lectoraat Recht & Digitale Technologie officieel van start

  • Technologie

Op 5 oktober gaat het lectoraat Recht en Digitale Technologie van de Juridische Hogeschool Avans-Fontys officieel van start met een mini-symposium bij Dudok Tilburg.

Lectoraat Recht & Digitale Technologie officieel van start

Recht en digitale technologie: drie perspectieven

Digitale technologie is vanuit drie perspectieven relevant voor juristen. In de eerste plaats heeft digitale technologie een enorme impact op onze maatschappij en roept allerlei reguleringsvragen op. Bijvoorbeeld de vraag wie er aansprakelijk is als een zelfrijdende auto een ongeluk veroorzaakt. In de tweede plaats reguleert digitale technologie als zodanig, denk aan de instellingen in Facebook. Regels en normen zijn dan ingebouwd in (digitale) technologie. In de derde plaats is digitale technologie van invloed op het beroep van de jurist. Informatiemanagementsystemen en software waarmee juridische beslisbomen gemaakt kunnen worden zijn voorbeelden van technologieën die de jurist ondersteunen in zijn werkzaamheden. De vraag of de rol van de jurist in de toekomst verder wijzigt - bijvoorbeeld door artificial intelligence - is lastig te beantwoorden, maar vanuit het perspectief van het profiel van de HBO-jurist van de toekomst zeer relevant.

Mini-symposium en lectorale rede

Op 5 oktober 2017 worden deze drie aspecten van recht en digitale technologie gepresenteerd als de drie speerpunten van het lectoraat Recht en Digitale Technologie. Colette Cuijpers zal deze dag met het uitspreken van haar lectorale rede “De jurist digi(ver)taler” het ambt van lector binnen dit lectoraat aanvaarden. De rede staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van een mini-symposium waar ook andere sprekers de thematiek recht en digitale technologie zullen belichten. Corien Prins, voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, bespreekt het gebruik van Big Data in de rechtspraak. Shirley Schijves, eigenaar Schijvens Corporate Fashion, gaat in op duurzaam innoveren, waarbij recht en digitale technologie en belangrijke rol spelen. Jelle van Veenen, co-founder Dutch Legal Tech, focust op de vraag hoe legaltech het werk van de jurist verandert. De muzikale omlijsting van het geheel wordt verzorgd door Lars Zebregs.

Onderzoek, onderwijs en valorisatie

Het lectoraat heeft een drieledig doel dat ziet op 1. praktijkgericht onderzoek; 2. excellent en innovatief onderwijs; en 3. kennisvalorisatie. Startend vanuit de specifieke expertise van de kenniskringleden zijn reeds verschillende onderzoeken opgezet, bijvoorbeeld over aansprakelijkheid voor drones, het recht om vergeten te worden en gegevensbescherming en privacy op de hogeschool. Binnen het onderwijs wordt naast de ontwikkeling van een minor Recht en Digitale Technologie gekeken hoe componenten van dit vakgebied ingevlochten kunnen worden in het bestaande curriculum. Er worden reeds verschillende afstudeeropdrachten door het lectoraat begeleid, bijvoorbeeld over privacy op basisscholen en bitcoins. Ook zijn twee vakken in ontwikkeling, een keuzevak over gegevensuitwisseling in het veiligheidsdomein en een keuzevak over privacy. Ten slotte zijn allerlei initiatieven in gang gezet om samen te werken met lectoraten en expertisecentra, zoals het lectoraat Big Data van Fontys en het Expertisecentrum Veiligheid van Avans.

Kansen voor de HBO-jurist

Het is voor de Juridische Hogeschool noodzakelijk de ontwikkelingen in het domein recht en digitale technologie op de voet te volgen en juristen op te leiden waar de markt behoefte aan heeft. Juist in dit innovatieve vakgebied, waar het praktijkaspect overduidelijk is, zijn er volop kansen voor de HBO-jurist. Recht en digitale technologie omvat verschillende domeinen, waaronder privacy en gegevensbescherming. Juist in dit domein zijn er momenteel veel carrièremogelijkheden door de inwerkingtreding van een nieuwe Europese Verordening. Het lectoraat richt zich bewust op het brede domein recht en digitale technologie om zo in te kunnen springen op interessante toekomstige ontwikkelingen.

Uitnodiging

In de rede, die Colette Cuijpers 5 oktober 2017 uitspreekt, zet zij de visie en de ambities voor de komende jaren uiteen en blikt zij terug op de inzichten die zij en haar collega’s de afgelopen maanden hebben opgedaan. Het lectoraat is namelijk per 1 november 2016 van start gegaan. De afgelopen maanden zijn er al interessante samenwerkingsverbanden ontstaan, zowel binnen als buiten de wereld van de HBO-rechten opleiding. Indien u interesse heeft in de werkzaamheden van het lectoraat, vragen heeft op het gebied van recht en digitale technologie en/of mogelijkheden ziet tot samenwerking neem dan vooral contact op met het lectoraat. Iedereen die interesse heeft in het mini-symposium en de lectorale rede is bij deze van harte uitgenodigd en kan zich hier aanmelden

Auteur: Carline Klijn - van Best

Meer informatie over Juridische Hogeschool Avans-Fontys:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!