Pivot Park sneller naar open life sciences campus

  • Farma & Zorg

Pivot Park, de Life Sciences community in Oss, krijgt versneld de kans om zijn spilfunctie als open innovatie campus voor life sciences te vervullen.

Pivot Park sneller naar open life sciences campus

In verhoogd tempo doorgroeien naar een open campus is nu mogelijk gemaakt door de overdracht van gebouwen, grond en hoogwaardige (laboratorium)apparatuur van MSD naar Pivot Park. Deze impuls is te danken aan de Taskforce Life Sciences Oss waar naast Pivot Park en MSD ook de gemeente Oss, de provincie Noord-Brabant, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en het ministerie van Economische Zaken deel van uitmaken. Zij tekenden op vrijdag 19 september een intentieverklaring. De taskforce is opgericht na de veranderingen bij MSD. Deze groep heeft de mogelijkheden onderzocht om ook deze keer kennis en faciliteiten van MSD te behouden voor de regio door extra business te genereren in Pivot Park.

Hoofdpunten akkoord

De belangrijkste transacties in de intentieverklaring van de Taskforce Life Sciences Oss zijn: 

  • Overdracht van gebouwen/installaties zoals de hightech proeffabriek (Pilot Plant) van MSD en een modern laboratoriumgebouw aan Pivot Park;
  • Inrichting nieuwe terreingrens voor uitstraling open campus-identiteit Pivot Park.
  • Verkoop grond Pivot Park aan gemeente Oss;
  • Overdracht gekochte gronden in erfpacht aan OLSP Vastgoed (Pivot Park); 
  • Ontkoppelen infrastructuur MSD-Pivot Park;

Dit akkoord maakt de weg vrij voor snelle doorontwikkeling van Pivot Park naar een hoogwaardig netwerk van bedrijven, publieke organisaties en kennisinstellingen. Deze broedplaats van kennis, kunde en nieuwe bedrijvigheid wil de oplossingen vinden voor actuele gezondheidsvraagstukken die in onze samenleving spelen.

Pivot Park: ecosysteem voor bedrijven

De leden van de taskforce stellen dat het creëren van een vrij toegankelijke open campus een belangrijke voorwaarde is voor de effectiviteit van zo'n bedrijvig ecosysteem. Het akkoord neemt de fysieke belemmeringen weg die bedrijven en kennisinstellingen hinderen bij het initiëren en doorzetten van gezamenlijke innovatietrajecten in life sciences, biotechnologie en farma. Daarnaast wordt het park uitgebreid met een high tech pilot plant (proeffabriek) en een moderne laboratoriumfaciliteit. Dit alles maakt het mogelijk om de hele keten van onderzoek tot productie ('from target to market') te realiseren op Pivot Park.

Strategische allianties kennisinstellingen

De transacties uit het akkoord moeten uiterlijk 31 december 2014 afgerond zijn. Verder geeft de taskforce aanzetten om het life sciences ecosysteem in Oss regionaal te verankeren. Een van de ideeën is verkenning van strategische samenwerking met omliggende kennisinstellingen zoals Radboud Universiteit (Nijmegen) en Radboud UMC (Nijmegen). Ook geven de BOM en MSD invulling aan extra financiële middelen voor de life sciences sector en Pivot Park in het bijzonder, waar zij gezamenlijk een startkapitaal van 4 miljoen euro inleggen.

Reacties

Pivot Park

Jules de Vet, directeur Pivot Park a.i., is enthousiast over de resultaten van de taskforce. ''Met 38 bedrijven en 350 medewerkers is de afgelopen twee jaar een innovatief netwerk van ambitieuze onderzoeksbedrijven en dienstverleners op het gebied van life sciences ontstaan. Met de extra ruimte die nu wordt geboden kunnen we het waarmaken van onze ambitie als open innovatie campus versnellen, nog nadrukkelijker kennisinstellingen aan ons verbinden en onze onderscheidende claim 'from target to market' aan kracht laten winnen.''

Gemeente Oss

De Gemeente Oss ziet met de intentieverklaring haar inspanningen beloond om belangrijke werkgelegenheid, directe en indirecte, te behouden. ''Life sciences is van oudsher een belangrijke werkgever voor Oss en omgeving", schetst wethouder Jan van Loon (Economische Zaken). ''Bovendien gaat het voor een belangrijk deel om kennisintensieve werkgelegenheid waaruit vaak nieuwe bedrijvigheid en nieuwe banen voortkomen. Zo'n belangrijke economische motor verdient onderhoud en aandacht''.

MSD

MSD ziet in het principeakkoord de bevestiging dat het nauw betrokken blijft bij de toekomst van life sciences in Noordoost-Brabant. Cees Mens, directeur MSD: ''Het is natuurlijk prachtig dat we met alle partijen in staat zijn geweest om de veranderingen van de afgelopen jaren om te zetten in nieuwe mogelijkheden voor de regio. De nadruk vanuit MSD ligt op het verder uitbreiden en versterken van de hoogwaardige productie van innovatieve medicijnen, zodat we onze positie als wereldwijde concurrerende leverancier op de locaties in Oss (zowel Moleneind als De Geer) blijven versterken. Maar tegelijkertijd staan we open voor perspectiefrijke business initiatieven, zeker als die om de hoek op Pivot Park hun oorsprong hebben gevonden''.

Provincie Brabant

Volgens gedeputeerde Bert Pauli (Economische Zaken en Bestuur) is de intentieverklaring van groot belang voor Brabant en het klimaat van open innovatie in onze provincie. 'Onze ambitie is om Brabant een blijvende positie in de Europese top van kennis-en innovatieregio 's te bezorgen. Daarom stimuleren we als provincie open innovatie op campussen als Pivot Park. Daar wordt in permanente kruisbestuiving gewerkt aan de producten en processen van de toekomst. Nu Pivot Park meer op eigen benen staat kan het zich nog duidelijker profileren als open innovatie campus.'

Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij

Jan Pelle, algemeen directeur BOM en aandeelhouder van Pivot Park, benadrukt de brede betekenis van het akkoord. "Allereerst geven we een economische impuls aan een voor Brabant belangrijke regio. Daarnaast stellen we zeker dat een sterk met Brabant verbonden en kennisintensieve sector een volwaardige partner blijft voor andere, toonaangevende partijen in de internationale life sciences, farma en biotechnologie. Om dat te bewerkstelligen is het noodzakelijk dat we met z'n allen aanwezige kennis en kunde behouden en veelbelovende nieuwe initiatieven volop ontplooiingsruimte geven."

Ministerie van Economische Zaken

Minister Henk Kamp van Economische Zaken is verheugd over de stap die Pivot Park met dit plan kan zetten: "Het Pivot Park is een voorbeeld van hoe ondernemers, onderzoekers en de overheid samen kunnen zorgen voor behoud van kennis en banen," aldus de bewindsman. "Het is mooi om te zien hoe continue samenwerking er nu voor zorgt dat Oss een broedplaats van vernieuwend ondernemerschap blijft. Dankzij deze stap kan open innovatie zich verder ontwikkelen en zal er gewerkt worden aan nieuwe producten, technologieën en diensten. Dat is niet alleen goed voor de regio, maar ook voor Nederland en de topsector Life Science & Health." Voor de Nederlandse life sciences & health sector is Pivot Park Oss nu reeds een belangrijke 'hotspot'. Door het vandaag gepresenteerde plan blijft kennis op het terrein van life sciences behouden en kan het science park versneld doorgroeien.

Meer informatie over MSD OSS:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Meer informatie over Pivot Park:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!