Talking Traffic gepresenteerd als kandidaat icoon-project

  • Logistiek & Vervoer

De Rijksoverheid kiest elke 2 jaar 3 nationale iconen die uitblinken in innovatie. Nationale iconen dragen bij aan oplossingen voor maatschappelijke problemen. Zo ook Talking Traffic dat streeft naar slimme auto’s voor vlot verkeer.

Talking Traffic gepresenteerd als kandidaat icoon-project

Minister Kamp van Economische Zaken startte zijn zoektocht naar nieuwe nationale iconen op 14 april 2016. De nationale iconen moeten bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke doelstellingen. AutomotiveNL heeft met haar partners een inzending gedaan, die inmiddels tot de beste 10 behoort.

Maurice Geraets, Managing Director NXP Netherlands, Vice President Innovation vertelde hier meer over in zijn PITCH tijdens de finale van de Nationale Iconen. Hieronder vind u de weergave van deze pitch.

Talking Traffic: slimme auto’s als oplossing voor vlot verkeer

Auto’s die zo slim zijn dat ze verkeersgedrag kunnen voorspellen en daarop anticiperen; dat is wat we met Talking Traffic willen realiseren. Als auto’s in staat zijn om met elkaar te communiceren – informatie uit te wisselen – kunnen mensen én goederen sneller, veiliger, comfortabeler, efficiënter en duurzamer reizen. Dat betekent een omslag in de wereld van mobiliteit en logistiek en enorme kansen voor maatschappelijke, ruimtelijke, economische en ecologische vraagstukken. In Nederland, maar ook daarbuiten.

Auto’s die zo slim zijn dat ze verkeersgedrag kunnen voorspellen en daarop anticiperen; dat is wat we met Talking Traffic willen realiseren. Als auto’s in staat zijn om met elkaar te communiceren – informatie uit te wisselen – kunnen mensen én goederen sneller, veiliger, comfortabeler, efficiënter en duurzamer reizen. Dat betekent een omslag in de wereld van mobiliteit en logistiek en enorme kansen voor maatschappelijke, ruimtelijke, economische en ecologische vraagstukken. In Nederland, maar ook daarbuiten.

Met razendsnelle communicatie tussen voertuigen en met wegkantsystemen kunnen we files tegengaan en de veiligheid verhogen. Eén auto kan het verkeer op grote schaal niet beïnvloeden, veel auto’s samen wel. Daarbij combineren we de technieken voor automatisch rijden met communicatie. Geavanceerde communicatie waarmee auto’s proactief samenwerken en zo het verkeer beter op elkaar afstemmen. Auto’s kunnen bijvoorbeeld op de snelweg hun rijgedrag flexibel en slim op elkaar aanpassen, in een groep gaan rijden (platooning) en verkeerssituaties bij kruisingen in de stad efficiënt regelen.

Deze oplossing noemen we coöperatief automatisch rijden. Dat is sneller en goedkoper dan wegen aanleggen en het werkt beter. De hoofdoorzaak van filevorming is voor een groot deel het reactief handelen van de mens (hetzelfde geldt voor een autonoom voertuig dat niet kan communiceren met zijn directe omgeving). Dat vraagt om een systeem dat verder vooruit kan kijken en voorspellen, met veel meer weggebruikers tegelijk kan communiceren, altijd alert is en sneller en nauwkeuriger kan regelen. De combinatie van coöperatief én automatisch rijden brengt het beste van beide werelden bij elkaar.

Zoals een auto niet in zijn eentje kan communiceren, zo kan Talking Traffic niet door één individuele partij gerealiseerd worden. In de grote complexiteit van druk verkeer en een oneindig aantal verschillende verkeerssituaties vereist dit een enorme inspanning van vele partijen. Gebruikers, marktpartijen, overheden, wegbeheerders en kennisinstellingen moeten nauw samenwerken om resultaat te bereiken. Wereldwijd toonaangevende Nederlandse partijen als NXP, TomTom, TNO en de Technische Universiteiten van Eindhoven en Delft, in samenwerking met een sterk en flexibel MKB en dito overheden, zijn vastberaden om dit vorm te geven. Opgeteld met de sterke automotive en logistieke sector in Nederland, maakt het Talking Traffic tot een product waar Nederland op Europese en mondiale schaal hoge ogen mee gaat gooien.

Talking Traffic heeft alles in zich om een nationaal icoonproject te worden. Talking Traffic biedt oplossingen voor de grote maatschappelijke problemen die gerelateerd zijn aan verkeer: congestie, veiligheid, emissie. Problemen die zich in vele regio's in de wereld voordoen. Oplossingen bieden dus exportkansen. Een sterke en goed georganiseerde sector staat klaar om daar in brede en internationale samenwerking inhoud aan te geven. Talking Traffic spreekt tot de verbeelding en geeft een impuls aan de ambitie. Het daagt jong technisch talent uit om mee te werken aan de realisatie van Talking Traffic. Talking Traffic is een boost voor economie, kennis en kwaliteit van leven. De tijd is nu rijp om alle beloftevolle projecten groots op te schalen. Dat willen we de komende jaren bereiken.

Mijlpalen binnen 5-10 jaar. Wat is daarvoor nodig?

In toekomst zullen auto’s compleet met Talking Traffic technieken worden geproduceerd. Maar wat doen we met het reeds rijdende arsenaal? Wij willen deze technieken nu opschalen en toepassen in bestaande voertuigen. In de komende 3 jaren hebben we de ambitie om 100.000 auto’s te voorzien van technieken die aftermarket in voertuigen ingebouwd kunnen worden. Verder hebben we de ambitie om nog eens 1000 auto’s van verschillende fabrikanten te voorzien van technieken waarbij een hogere vorm van coöperatief automatisch rijden kan worden gerealiseerd (platooning). Met de betrokkenheid van uiteenlopende fleetowners, leasemaatschappijen, verzekeraars en voertuigfabrikanten is deze ambitie kansrijk.

Via het Beter Benutten programma worden de slimme voertuigen bovendien gekoppeld aan zo’n 1200 slimme verkeerslichten. Tijd tot rood en tot groen, prioriteren van verschillende typen verkeer (zware vracht met minder stop/go, voorrang voor fietsers of OV) bevordert de doorstroming en vermindert de emissies. Effecten van 15-22% zijn haalbaar.

In Brabant wordt dé testomgeving voor Talking Traffic uitgebouwd. De snelwegen A270 en A58 (Tilburg-Eindhoven) zijn al klaar voor coöperatief rijden. In 2017 wordt dit uitgebreid tot een aaneengesloten real life test-, ontwikkel- en implementatieomgeving van 70 kilometer voor coöperatief en automatisch rijden. In het dagelijkse verkeer kunnen de nieuwste innovaties worden uitgeprobeerd.

In hoeverre heeft het project al een substantiële omvang?

In Nederland is veel ervaring opgedaan met Talking Traffic. De tijd is rijp voor integratie en opschaling voor projecten als:

  • Spookfiles A58: Snelheidsadviesdienst gebaseerd op verkeerssituatie enkele kilometers verderop. Al 2 jaar in het dagelijkse verkeer getest door duizenden weggebruikers;
  • ITS Corridor: Nederland, Duitsland en Oostenrijk werken aan een internationaal coöperatief tracé Rotterdam-Frankfurt-Wenen. De eerste succesvolle testen met een waarschuwingssysteem voor werkwerkzaamheden;
  • Truck Platooning: ‘s-werelds eerste demonstratie van truck platooning op de openbare weg. Eerste stappen naar grootschalige pilots;
  • Compass4D: Coöperatief rijden in stedelijke omgeving om doorstroming, efficiency en veiligheid te vergroten.

Hoe draagt het project op innovatieve manier bij aan een oplossing van een maatschappelijke uitdaging?

Mobiliteit is in de moderne samenleving een essentiële factor voor kwaliteit van leven en een hoeksteen voor de economie. Zo was de toegevoegde waarde van alle vervoersactiviteiten in Nederland in 2013 maar liefst 53 miljard euro, bijna 8,5 procent van het bbp. Ook waren er in 2013 bijna 800 duizend mensen werkzaam in een functie die te maken heeft met vervoer. 'Zonder transport staat alles stil'. Dat geldt vooral in Nederland, als handels- en doorvoerland.

Toch staat ons (goederen)transport vaak stil. Door drukte, een ongeval, een onverwachte remactie en talloze andere grotere en kleinere oorzaken staan we met z’n allen stil. Frustrerend omdat je na een lange werkdag op tijd thuis wil zijn. Maar ook voor de ondernemer, die zijn winst ziet wegvloeien met elke minuut dat zijn transport langer onderweg is. Dat heeft gevolgen voor onze nationale economie. In de Economische Wegwijzer 2015 geven EVO en Transport en Logistiek Nederland aan dat uit onderzoek van TNO blijkt dat de totale schade van files op de Nederlandse snelwegen voor bedrijven 655 tot 852 miljoen euro bedraagt.

En dat wordt alleen maar erger als we hier niks aan doen. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KIM) voorspelt dat reistijdverliezen op het hoofdwegennet tussen nu en 2021 met ruim 33% toenemen. Gemiddeld neemt het aantal voertuigkilometers de komende jaren jaarlijks met 1,5 procent toe. Op het hoofdwegennet zelfs met 1,8 procent, over de periode 2016-2021 komt men uit op een groei van 11,4 procent. Het reistijdverlies groeit echter sterker, gemiddeld met zo’n 5 procent. De grootste toename is met ruim 8 procent dit jaar te verwachten, daarna halveert de toename volgens de prognose.

Met een relatief gering aantal coöperatieve voertuigen, circa 10%, is een verbetering in voertuigverliesuren van >30% mogelijk (TUD, 2012). Dat is een maatschappelijke winst van 300 miljoen euro op alleen files. Daarbij komt de winst op veiligheid en milieu. Want naast kosten zijn verkeersonveiligheid en onnodige uitstoot de belangrijkste redenen waarom we files bestrijden. De oplossing is lang niet altijd aanleg van extra asfalt. We staan stil op snelwegen, maar ook in en om de steden, waar steeds meer mensen zich vestigen. Dat geldt in Nederland, maar ook in de ons omringende landen en ver daarbuiten. De file is een mondiaal probleem. Nederlandse bedrijven willen een grote rol spelen in het oplossen van dit mondiale probleem.

De grote en innovatieve logistieke sector in Nederland ziet veel potentieel in coöperatieve en automatische systemen en wil daarmee voorsprong pakken op de internationale concurrentie. Platooning levert een enorm besparingspotentieel in rijtijden, uurkosten (slaaptijden), brandstofkosten en ongelukken. Platooning maakt het veel makkelijker om ‘s nachts goederen te vervoeren over de snelweg. De techniek van automatisch rijden maakt hele nieuwe concepten mogelijk voor stedelijke distributie tot in de haarvaten van de stad. Niet alleen voor goederen, vooral ook voor nieuwe vormen van hoogwaardig geïndividualiseerd openbaar vervoer.

Waarom is het project uniek en innovatief?

Ontwikkelingen in de IT verlopen met een duizelingwekkende snelheid en dat geldt ook voor de mobiliteitsmarkt. De internationale automotive industrie zet in op automatisch rijden. Alle toonaangevende automerken presenteren deelfuncties van de zelfrijdende auto, zoals automatisch remmen, zelfstandig parkeren, filerijden, rijstrookhouden en zelfs inhalen. Ook de telecom industrie doet mee. Met name op het gebied van infotainment, software updates voor automatische functies en uitwisseling van data.

In de toekomst baant de automatische of zelfrijdende auto zichzelf een weg door het verkeer. Deze auto kan vooral waarnemen en reactief handelen (actie à reactie). Deze kan de wereld om zich heen heel slim interpreteren en daarop reageren (remmen, sturen). Maar een zelfrijdende auto zal geen file oplossen en eerder meer dan minder capaciteit van het netwerk gebruiken. Dus wat als deze auto ook nog in staat is om datzelfde verkeer veel beter te begrijpen en in de toekomst kan kijken (intentie à gecoördineerde reactie)? Dat deze proactief kan inspelen op de intenties van ander verkeer. Dat deze ervoor zorgt dat de verkeersdoorstroming op het wegennet verbetert. Dat files verminderen en dat mensen én goederen dus sneller, veiliger, comfortabeler, efficiënter en duurzamer kunnen reizen. Dan gaat de wereld van mobiliteit echt wezenlijk veranderen.

Nederland zet daarom in op de auto die kan communiceren. Daarbij maken we gebruik van de technieken die de industrie voor automatisch rijden ontwikkelt en voegen communicatie toe. Met razendsnelle communicatie tussen voertuigen kunnen we files tegengaan. Dat is wat we juist in dichtbevolkt gebied nodig hebben. Dat maakt ons onderscheidend op het gebied van coöperatief rijden. Voertuigen gaan daar samen het verkeer beter regelen door op de snelweg hun rijgedrag flexibel en slim op elkaar aan te passen, door in een treingroep te gaan rijden (platooning) en in voorrangsituaties bij kruisingen in de stad.
Potentie verdienvermogen. Internationaal marktpotentieel.

Coöperatief en automatisch rijden leveren oplossingen voor de verkeersproblemen waar alle grootstedelijke regio's in de wereld mee kampen. Mobiliteit en verkeersmanagement is een wereldmarkt waarin de Nederlandse industrie al 20 jaar een koploperspositie heeft. Nederlandse bedrijven zien groei en maken ambitieuze exportplannen voor het leveren van complete systemen, voor engineering en verkeerskundige advisering. Samen werken zij aan hun individuele en onze nationale concurrentiepositie. Samen dekken zij de complete keten af van systemen voor In-Car, wegkant, ICT en backoffice, voor dataprocessing, verkeersmodellering en voor verkeersmanagement. Samen zijn zij in staat internationaal turn key projecten op te leveren, te onderhouden en de opleiding en operations te leveren.

Een wereldmarkt dient zich aan. Metropoolsteden waar ook ter wereld moeten weten dat ze voor oplossingen voor hun verkeersproblematiek in Nederland moeten zijn. Dit komt al op gang. Onderzoek van Roland Berger toont de enorme marktpotentie van de nieuwe mobiliteitsindustrie. Ingeschat wordt dat het mobiliteitsdomein een economische potentie van tussen €42 miljard en €60 miljard in 2025 heeft. De potentiële omzet van shared mobility bedrijven is €25 tot 30 miljard in 2025, de economische potentie van voertuigonderdelen benodigd voor autonoom rijden is geschat op €15-24 miljard in 2025 en zal daarna alleen maar groeien. De markt voor de bijhorende software is geraamd tussen de EUR €5 miljard en EUR €9 miljard wereldwijd in 2025. Dit is bij uitstek een markt waar Nederlandse leveranciers op wereldwijde schaal de markt kunnen betreden. Het betreft vaak lichte onderdelen die aan autofabrikanten in de gehele wereld geleverd kunnen worden.

Volgens Roland Berger zal vermindering van congestie, ongevallen en milieubelasting door Smart Mobility in Nederland tussen de €2 en €6 miljard opleveren. Ten slotte geeft Berger aan dat uit mondiaal vergelijk blijkt dat Nederland goed gepositioneerd is om de economische kansen te nemen. Maar dan moeten we nu wel doorpakken.

Waarom is het project inspirerend voor ondernemers, burgers, potentiële afnemers en wetenschappers?

Volgende generaties zullen zich niet kunnen voorstellen hoe wij nu autorijden. In de toekomst zullen auto’s inherent veilig en schoon zijn. De file wordt vrijwillig en voorspelbaar. Die toekomst wordt nu gemaakt en staat aan de vooravond van een doorbraak. Vanuit Nederland willen ondernemers samen met gebruikers deze doorbraak forceren. Door opschaling en integratie van eerdere succesvolle projecten. Uiteindelijk komt dit met de wereldwijde ontwikkeling van autonoom rijden. Op weg naar Talking Traffic.

De Nederlandse automotive- en mobiliteitssector ziet enorme exportkansen. Wat goed werkt in Nederland, is ook geschikt voor Europa en de rest van de wereld!

Meer informatie over RAI Automotive Industy :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!